لیفت & اسلاید Lift & Sliding

این نوع پنجره ها  توسط مکانیزی که دارند، مسئله آب بندی نبودن پنجره های کشویی را مرتفع کرده ا ند. بدین صورت که لنگه بازشو پس ازچرخاندن دستگیره اندکی به بالا حرکت می کندو امکان حرکت آن را ایجاد می شود و در هنگام بسته شدن نیز با چرخاندن دستگیره لنگه به پایین حرکت کرده و کیپ می شود.