Skip to main content

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است


پروژه : برج های مسکونی آترین

کافرما : تعاونی مسکن کارکنان دارایی استان خراسان
آرشیتکت : جناب آقای
لوکیشن : شهر مشهد مقدس
 برند: Aluplast 
حدود 5000 مترمربع UPVCحجم عملیات : درب و پنجره