کارفرما : آقای دکتر خرمی روز

نمای کرتین وال آکپا ( فیس کپ – فیس لس ) :  360 مترمبع

پنجره آلو اسکین آلوپلاست :  200 مترمربع