نام کارفرما : حاج آقا خدمتی

پنجره ترمال برک سارای : 1250 متر مربع