کرتین وال آکپا : 1350 مترمربع

پنجره : 1450 مترمربع

نمای کامپوزیت : 3550 متر مربع

نمای سرامیک خشک  : 3200 مترمربع

نمای ترمو وود  : 800 متر مربع