کارفرما  :  جناب آقای دکتر خرمی روز

نمای کرتین  وال و فریم لس  :  555 متر مربع

پنجره ترمال بریک آکپا  :  300 متر مربع