پروفیل کرتین وال رینرز   :  1100 مترمربع

فریم آلومینیوم  :  800 مترمربع

نمای کامپوزیت  :  5000 متر مربع

نمای لوور موتور ایز  :  1800 متر مربع

نمای اسپایدر   :   100  متر مربع