کارفرما : ژالکه

نمای کرتین وال و  درب و  پنجره های ترمال بریک آلومینیوم رینرز   :  600 متر مربع