نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیوم ساری ترکیه : 4500 مترمربع

نمای کامپوزیت سارای : 9000 مترمربع

پنجره ترمال برک سارای : 4000 مترمربع